נוכחות:
היעדרות: אוחנה עומר
איחורים: אין
יציאה מקדמת: אין
תוכן המפגש:
כללי: –
מטלת הכתיבה:
1. אינפורמציה מקדימה על אודות מטלת הכתיבה (ראה נספח 2.2)
אנגלית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.1 יחידה 1 – מילים 125-1 במסגרת בוחן מס' 1
חשיבה מילולית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.1 יחידה 1 – מילים 100-1 במסגרת בוחן מס' 1
חשיבה כמותית:
1.33-1.12 (ראה תוכן עניינים)
שיעורי בית:
כללי: – 
מטלת הכתיבה:
1) נספח 2.2 (קריאה חוזרת)
אנגלית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 2: מילים 250-126 
חשיבה מילולית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 2: מילים 200-101
חשיבה כמותית:
1) ספר מבוא לכמותי: עמ’ 94-44
2) נספח 5.6 – תכונות התחלקות (דעו בעל-פה)
3) נספח 5.7 – אלגברה: 1.33-1.12
ציוד למפגש הבא:
כללי: מחברת טיפים, סטופר
מטלת הכתיבה: –
אנגלית: – 
חשיבה מילולית: – 
חשיבה כמותית: ספר מבוא לכמותי 
נושאי לימוד לבוחן מס’ 2 שייערך במפגש מס’ 3 בתאריך 29.1.20:
מטלת הכתיבה: –
אנגלית: יחידה 2
חשיבה מילולית: יחידה 2
חשיבה כמותית: אלגברה 1.33-1.12