נוכחות:
היעדרות: – 

איחורים: – 
יציאה מוקדמת: –  

תוכן המפגש:
כללי: –

מטלת הכתיבה:
3.5 אסטרטגיה למציאת טיעונים
3.6 פסקת הפתיחה
3.6.1 רקע / פתיח
3.6.2 הצגת המחלוקת
3.6.3 הבעת עמדה
אנגלית:

1.3 ספר עושר לשוני
1.3.5 יחידה 5 – מילים 625-500 במסגרת בוחן מס’ 5
חשיבה מילולית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.5 יחידה 5 – מילים 500-401 במסגרת בוחן מס’ 5
חשיבה כמותית:
1.68-1.60 (ראה תוכן עניינים)
שיעורי בית:
כללי: –  

מטלת הכתיבה: 
למד בעל פה את מאפייני רכיבי הפסקה הראשונה כהכנה לבוחן בשיעור הבא: רקע, מחלוקת ועמדה. 

אנגלית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 6: מילים 750-626 
חשיבה מילולית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 6: מילים 600-50
חשיבה כמותית:
1) ספר תרגול נוסף כמותי: עמ' 85-7

2) נספח 5.11 – אלגברה: 1.68-1.60 
ציוד למפגש הבא:
כללי: מחרת טיפים, סטופר.  

מטלת הכתיבה: – 
אנגלית: – 
חשיבה מילולית: מחברת
חשיבה כמותית: מחברת
נושאי לימוד לבוחן מס’ 6 שייערך במפגש מס’ 7 בתאריך 7.2.20:
מטלת הכתיבה: כתיבת פסקת פתיחה

אנגלית: יחידה 6
חשיבה מילולית: יחידה 6
חשיבה כמותית: אלגברה 1.68-1.60