תוכן העיניינים

מטלת הכתיבה

 1. אינפורמציה מקדימה על אודות מטלת הכתיבה
 2. הקריטריונים לבדיקת מטלת הכתיבה
  • ממד הלשון – הכרת חמשת הקריטריונים
  • ממד התוכן – הכרת ארבעת הקריטריונים
 3. כתיבת החיבור בבחינה הפסיכומטרית
  • הכרת הפתיח של מטלת הכתיבה
  • הכרת השאלה המודגשת במטלת הכתיבה
  • הכרת המבנה הקלאסי של החיבור
  • תכנון מקדים
  • אסטרטגיה למציאת טיעונים
  • פיסקת הפתיחה
   • רקע/פתיח
   • הצגת המחלוקת
   • הבעת עמדה
  • פיסקת הטיעון המרכזי
   • שורת רווח או הזחה
   • מילות פתיחה
   • משפט מרכזי להצגת הטיעון המרכזי
   • פיתוח פסקת הטיעון המרכזי
    • פיתוח פסקת הטיעון המרכזי ע"י הסבר
    • פיתוח פסקת הטיעון המרכזי ע"י דוגמה
    • פיתוח פסקת הטיעון המרכזי ע"י שאלה רטורית
    • פיתוח פסקת הטיעון המרכזי ע"י שימוש באנלוגיה
   • פיסקת הטיעון המשני
    • שורת רווח או הזחה
    • מילות פתיחה
    • משפט מרכזי להצגת הטיעון המשני
    • פיתוח פסקת הטיעון המשני
     • פיתוח פסקת הטיעון המשני ע"י הסבר
     • פיתוח פסקת הטיעון המשני ע"י דוגמה
     • פיתוח פסקת הטיעון המשני ע"י שאלה רטורית
    • פיתוח פסקת הטיעון המשני ע"י שימוש באנלוגיה
    • פיסקת העימות
     • שורת רווח או הזחה
     • מילות פתיחה
     • משפט מרכזי להצגת טיעון הנגד
     • הסתייגות
     • הפלת טיעון הנגד
      • הפלת טיעון הנגד ע"י הסבר
      • הפלת טיעון הנגד ע"י דוגמה סותרת
      • הפלת טיעון הנגד ע"י שאלה רטורית
      • הפלת טיעון הנגד ע"י שימוש באנלוגיה
     • פיסקת הסיום
      • שורת רווח או הזחה
      • מילות פתיחה
      • חזרה על הטיעון המרכזי ועל הטיעון המשני
      • חזרה על העמדה
      • סיום החיבור

אנגלית

 1. עושר לשוני 
  • בחירת ספר קריאה לתקופת הקורס
  • מחברת "5 מילים חדשות ביום"
  • ספר עושר לשוני
   • יחידה 1 – מילים 125-1
   • יחידה 2 – מילים 250-126
   • יחידה 3 – מילים 375-251
   • יחידה 4 – מילים 500-376
   • יחידה 5 – מילים 625-501
   • יחידה 6 – מילים 750-626
   • יחידה 7 – מילים 875-751
   • יחידה 8 – מילים 1000-876
   • יחידה 9 – מילים 1125-1000
   • יחידה 10 – מילים 1250-1126
   • יחידה 11 – מילים 1375-1251
   • יחידה 12 – מילים 1500-1376
   • יחידה 13 – מילים 1625-1501
   • יחידה 14 – מילים 1750-1626
   • יחידה 15 – מילים 1875-1751
   • יחידה 16 – מילים 2000-1876
 1. השלמת משפט (שאלות 8-1 בפרקי האנגלית)
  • אסטרטגיות לפתרון שאלות מסוג Sentence Completions
  • תרגול שאלות מסוג Sentence Completions 
 2. ניסוח מחדש (שאלות 12-9 בפרקי האנגלית)
  • אסטרטגיות לפתרון שאלות מסוג Restatements
  • תרגול שאלות מסוג Restatements
 3. הבנת הנקרא (שאלות 22-13 בפרקי האנגלית)
  • אסטרטגיות לפתרון שאלות מסוג Reading Comprehension
  • תרגול שאלות מסוגReading Comprehension

חשיבה מילולית

 1. עושר לשוני
  • בחירת ספר קריאה לתקופת הקורס
  • מחברת "5 מילים ביום"
  • ספר עושר לשוני
   • יחידה 1 – מילים 100-1
   • יחידה 2 – מילים 200-101
   • יחידה 3 – מילים 300-201
   • יחידה 4 – מילים 400-301
   • יחידה 5 – מילים 500-401
   • יחידה 6 – מילים 600-501
   • יחידה 7 – מילים 700-601
   • יחידה 8 – מילים 800-701
   • יחידה 9 – מילים 900-801
   • יחידה 10 – מילים 1000-901
   • יחידה 11 – מילים 1100-1001
   • יחידה 12 – מילים 1200-1101
   • יחידה 13 – מילים 1300-1201
   • יחידה 14 – מילים 1400-1301
   • יחידה 15 – מילים 1500-1401
   • יחידה 16 – מילים 1600-1501
   • יחידה 17 – מילים 1700-1601
   • יחידה 18 – מילים 1800-1701
   • יחידה 19 – מילים 1900-1801
   • יחידה 20 – מילים 2000-1901
 1. אנלוגיות (שאלות 6-1 בפרקי החשיבה המילולית)
  • אסטרטגיות לפתרון שאלות מסוג אנלוגיות
  • תרגול שאלות מסוג אנלוגיות
 2. שאלות הבנה והסקה (שאלות 17-7 פרקי החשיבה המילולית)
  • שאלות הבנה והסקה מסוג הבנת משפט
   • אסטרטגיות לפתרון שאלות הבנה והסקה מסוג הבנת משפט
   • תרגול שאלות הבנה והסקה מסוג הבנת משפט
  • שאלות הבנה והסקה מסוג הבנת פיסקה
   • אסטרטגיות לפתרון שאלות הבנה והסקה מסוג הבנת פיסקה
   • תרגול שאלות הבנה והסקה מסוג הבנת פיסקה
  • שאלות הבנה והסקה מסוג משלים
   • אסטרטגיות לפתרון שאלות הבנה והסקה מסוג משלים
   • תרגול שאלות הבנה והסקה מסוג משלים
  • שאלות הבנה והסקה מסוג הבנת השוואת
   • אסטרטגיות לפתרון שאלות הבנה והסקה מסוג משלים
   • תרגול שאלות הבנה והסקה מסוג משלים
  • שאלות הבנה והסקה מסוג מחזק ו/או מחליש
   • אסטרטגיות לפתרון שאלות הבנה והסקה מסוג מחזק ו/או מחיש
   • תרגול שאלות הבנה והסקה מסוג מחזק ושאו מחליש
  • שאלות הבנה והסקה מסוג חשיבה מדעית
   • אסטרטגיות לפתרון שאלות הבנה והסקה מסוג חשיבה מדעית
   • תרגול שאלות הבנה והסקה מסוג חשיבה מדעית
  • שאלות הבנה והסקה מסוג כללים
   • אסטרטגיות לפתרון שאלות הבנה והסקה מסוג כללים
   • תרגול שאלות הבנה והסקה מסוג כללים
  • שאלות הבנה והסקה מסוג שיבוצים
   • אסטרטגיות לפתרון שאלות הבנה והסקה מסוג שיבוצים
   • תרגול שאלות הבנה והסקה מסוג שיבוצים
  • שאלות הבנה והסקה מסוג טענות
   • אסטרטגיות לפתרון שאלות הבנה מסוג טענות
   • תרגול שאלות הבנה והסקה מסוג טענות
  • שאלות הבנה והסקה מסוג השלמת משפטים
   • אסטרטגיות לפתרון שאלות הבנה והסקה מסוג השלמת משפטים
   • תרגול שאלות הבנה והסקה מסוג השלמת משפטים
 1. קטעי קריאה (שאלות 23-8 בפרקי החשיבה המילולית)
  • אסטרטגיות לפתרון שאלות המבוססות על קטע קריאה
  • תרגול שאלות המבוססות על קטע קריאה

חשיבה כמותית

 1. אלגברה (16-15 שאלות בפרקי החשיבה הכמותית שמיקומם פרק אינו ידוע)
  • חיבור במאוזן
  • חיבור במאונך
  • חיסור במאוזן
  • חיסור במאונך
  • כפל במאוזן
  • כפל במאונך
  • חילוק במאוזן
  • חילוק במאונך
  • סדר פעולות חשבון
  • צמצום שברים
  • הרחבת שברים
  • השוואת שברים
  • מעבר ממספר מעורב לשבר מדומה
  • מעבר משבר מדומה למספר מעורב
  • כפל שברים
  • חילוק שברים
  • חיבור שברים
  • חיסור שברים
  • מעבר ממספר עשרוני לשבר
  • מעבר משבר למספר עשרוני
  • כפל מספר עשרוני בכפולות של 10
  • חילוק מספר עשרוני בכפולות של 10
  • הרחבת שבר עשרוני
  • צמצום שבר עשרוני
  • חיבור מספרים עשרוניים במאוזן
  • חיבור מספרים עשרוניים במאונך
  • חיסור מספרים עשרוניים במאוזן
  • חיסור מספרים עשרוניים במאונך
  • כפל מספרים עשרוניים במאוזן
  • כפל מספרים עשרוניים במאונך
  • חילוק מספרים עשרוניים במאוזן
  • חילוק מספרים עשרוניים במאונך
  • תכונות התחלקות
  • כינוס איברים דומים
  • כפל איברים
  • חוק הפילוג
  • חוק הפילוג המורחב
  • פירוק לגורמים ע"י הוצאת גורם משותף מקסימאלי
  • שלוש נוסחאות הכפל המקוצר
  • פירוק לגורמים ע"י שלוש נוסחאות הכפל המקוצר
  • קבוצת הצבה
  • משוואות ממעלה ראשונה עם משתנה אחד
  • מערכות של שתי משוואות ממעלה ראשונה עם שני משתנים
  • מערכות של יותר משתי משוואות ו/או יותר משני משתנים
  • צמצום שברים אלגבריים
  • כפל שברים אלגבריים
  • חילוק שברים אלגבריים
  • חיבור שברים אלגבריים
  • חיסור שברים אלגבריים
  • משוואות ממעלה שנייה ומעלה עם משתנה אחד
  • מערכות משוואות ממעלה שנייה ומעלה עם שני משתנים ויותר
  • אי שוויונות ממעלה ראשונה עם משתנה אחד
  • מערכות המשלבות משוואות ואי שוויונות
  • מערכות של אי שוויונות
  • חזקות
  • תשעת חוקי חזקות
  • השורש הריבועי
  • שורש מסדר n
  • נוסחת המעבר מכתיב חזקות לכתיב שורשים ולהפך
  • שני חוקי שורשים
  • הכנסת גורם לתוך שורש
  • הוצאת גורם מקסימאלי משורש
  • ביטול שורש במכנה
  • משוואות עם שורשים
  • מערכות משוואות עם שורשים
  • אי שוויונות עם שורשים
  • ערך מוחלט
  • משוואות עם ערך מוחלט
  • מערכות משוואות עם ערך מוחלט
  • אי שוויונות עם ערך מוחלט
  • מערכות של אי שוויונות עם ערך מוחלט
  • ציר המספרים
  • אותיות ומספרים
  • הגדרת פעולה (המצאת פעולה)
  • אחוזים
  • מעבר מכתיב אחוזים לכתיב שברים
  • מעבר מכתיב שברים לכתיב אחוזים
  • מעבר מכתיב אחוזים לכתיב עשרוני
  • מעבר מכתיב עשרוני לכתיב אחוזים
  • תרגילי חישוב עם אחוזים
 2. גאומטרייה (16-15 שאלות בפרקי החשיבה הכמותית שמיקומם פרק לא ידוע)
  • קטעים
  • זוויות
   • שיום זוויות
   • חיבור וחיסור זוויות
   • שני ישרים נחתכים – זוויות צמודות וזוויות קודקודיות
   • שני ישרים הנחתכים ע"י ישר שלישי – זוויות מתאימות, זוויות מתחלפות וזוויות חד צדדיות
  • משולשים
   • שיום זוויות
   • סכום הזוויות במשולש
   • קווים מיוחדים במשולש
    • גובה במשולש
    • תיכון במשולש
    • חוצה זווית במשולש
    • אנך אמצעי במשולש
   • זווית חיצונית למשולש
   • אי שוויונות במשולשים
   • הקשר בין אורך צלע במשולש לבין גודל הזווית שמולה
   • משולשים חופפים
   • משולש שווה שוקיים
   • משולש שווה צלעות
   • משולש ישר זווית
    • משפט פיתגורס
    • שלשות פיתגוראיות
    • "משולש זהב"
    • "משולש כסף"
   • תיכון ליתר במשולש ישר זווית
   • גובה ליתר במשולש ישר זווית
   • שטח משולש
    • שטח משולש כללי
    • שטח משולש שווה צלעות
    • תיכון היוצר שני משולשים בעלי אותו שטח
    • משולשים בעלי גובה משותף
   • היקף משולש
  • מרובעים
   • שיום מרובעים
   • סכום הזוויות במרובע
   • דלתון קמור
   • דלתון קעור
   • מקבילית
   • מלבן
   • מעויין
   • ריבוע
   • טרפז (רגיל)
   • טרפז ישר זווית
   • טרפז שווה שוקיים
   • מרבוע אחר
  • קטע אמצעים
   • קטע אמצעים במשולש
   • קטע אמצעים בטרפז
  • נקודת מפגש התיכונים במשולש
  • מצולעים בני 5 צלעות ויותר
   • שיום משולשים בני 5 צלעות ויותר
   • סכום הזוויות במצולע
   • מצולע משוכלל
  • מעגלים
   • הגדרת המעגל
   • שטח מעגל
   • היקף מעגל
   • מיתרים וקשתות
   • זווית מרכזית וזווית היקפית
   • זווית פנימית במעגל וזווית חיצונית למעגל
   • משיק למעגל
   • שני מעגלים ויותר
   • מעגל חוסם משולש
   • מעגל חסום במשולש
   • מעגל חוסם מרובע
   • מעגל חסום במרובע
  • יחס ופרופורציה
   • חישובים עם פרופורציה 
   • משפטי תאלס
   • משפט חוצה זווית פנימית במשולש
   • משולשים דומים
   • ממוצע הנדסי
   • מצולעים דומים
  • גופים תלת ממדיים
   • קובייה
   • תיבה
   • מנסרה משולשת
   • מנסרה מרובעת
   • מנסרה שבסיסיה בעלי 5 צלעות ויותר
   • פירמידה משולשת
   • פירמידה מרובעת
   • פירמידה שבסיסיה בעל 5 צלעות ויותר
   • גליל
   • חרוט
   • גופים תלת ממדיים אחרים
   • תפיסה תלת ממדית
  • גאומטרייה אנליטית
   • מערכת הצירים xy
   • אורך קטע
   • אורך קטע אופקי
   • אורך קטע אנכי
   • אורך קטע שאינו מקביל לציר ה־x ואינו מקביל לציר ה־y
   • חלוקת קטע ביחס נתון
   • מצולעים במערכת הצירים xy
   • גופים תלת ממדיים במערכת הצירים xy
 1. בעיות מילוליות (16-15 שאלות בפרקי החשיבה הכמותית שמיקומם פרק לא ידוע)
  • בעיות מילוליות – מספרים
  • בעיות מילוליות – ממוצעים
  • בעיות מילוליות – גילים
  • בעיות מילוליות – משכורות
  • בעיות מילוליות – יחס
  • בעיות מילוליות – תנועה
  • בעיות מילוליות – הספק
  • בעיות מילוליות – קנייה ומכירה
  • בעיות מילוליות – ירושה
  • בעיות מילוליות – העברה
  • בעיות מילוליות – תערובת
  • בעיות מילוליות – הסתברות
  • בעיות מילוליות – קומבינטוריקה
  • בעיות מילוליות – חפיפה
  • בעיות מילוליות – גאומטרייה
  • בעיות מילוליות – ניסוי וטעייה
 2. הסקה מתרשים או מטבלה (5-4 שאלות בפרקי החשיבה הכמותית שמיקומם לא ידוע)
  • אסטרטגיות לפתרון שאלות מסוג הסקה מתרשים או מטבלה
  • תרגול שאלות מסוג הסקה מתרשים או מטבלה