עצות כלליות לפתרון שאלות בגאומטרייה
1. הצג סרטוט בצידו השמאלי העליון של הדף.
2. ערוך את נתוני השאלה בצידו הימני העליון של הדף.
3. מספר את הנתונים.  
4. כתוב מה עלינו להוכיח בכל סעיף ובכל תת סעיף. עשה זאת תחת הכותרת צ"ל. 
5. כתוב את ההוכחה בטבלת "טענה-נימוק".
6. זכור למספר כל טענה ולמספר כל נימוק. שורה בטבלה בנויה מטענה ומנימוק.  
5. בעמודת הנימוקים צטט את המשפטים בגאומטרייה מתוך תוכנית הלימודים. בכל מקרה בו תוכל לצטט משפט עשה זאת. 
6. לאחר הגיעך להוכחת הנדרש זכור לסיים עם המילה מש"ל. 

היגדים גאומטריים (ולא משפטים) המשמשים בעת כתיבת טבלת "טענה-נימוק"
כלל המעבר
חיבור/חיסור קטעים
חיבור/חיסור זוויות
צלע משותפת
זווית משותפת 

נושאי הלימוד
1. קטעים – דגש על חיבור וחיסור קטעים. 
2. זוויות – חדה, ישרה, קהה, שטוחה, נישאה, עגולה. חשוב: זוויות צמודות וזוויות קודקודיות. 
3. ישרים מקבילים – חשוב: זוויות מתאימות, זוויות מתחלפות וזוויות חד צדדיות. 
4. משולש – חשוב: ארבעת הקווים המיוחדים במשולש הם: גובה, חוצה זווית, תיכון ואנך אמצעי.
5. סכום הזוויות במשולש – חשוב: סכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. 
6. סכום הזוויות במרובע ובמצולעים – חשוב: סכום הזוויות במצולע בעל n צלעות הוא 180*(n-2) מעלות.