להלן המאפיינים המרכזיים של הקורס:

1 | 30 מפגשים בני 5 שעות דהיינו 150 שעות. 

2 | שתי הפסקות בנות 15 דקות תינתנה בכל מפגש.

3 | 17 מבדקים אשר ייערכו במפגשים 18-2. 

4 | 4 סימולציות אשר תיערכנה בין המפגשים 29-20. 

5 | מספר התלמידים בקבוצה מוגבל לידי 20 תלמידים.  

6 | אתר קרוס פעיל ודינמי אליו תועלה לכל אורך הקורס באופן מדורג כמות בלתי נלאית של חומרי למידה.

7 | שימוש בכלים סטטיסטיים לאיתור נקודות חוזק ונקודות חולשה.

8 | משמעת גבוהה, בפרט הטלפונים הניידים לא יהיו בידי התלמידים עת המפגש. 

9 | הוראה ספירלית כלומר תהליכי הקניית חלק ניכר מנושאי הלימוד בקורס ייזכו לחזרה מצד המורה.

10 | מענה על קשיים משיעורי הבית יתבטא בתחילת כל מפגש. 

מועדי הקורסים הבאים לשנת 2021 באבירם פלדמן:

סתיו 2021 | מתכונת ערב: א,ג,ה 22:30-17:30, תחילת הקורס: 01.07.21

חורף 2021 | מתכונת בוקר: ב,ד,ו 13:30-08:30, תחילת הקורס: 03.09.21